Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Μία επιστολή από την Costa-Rikavisit tracker

Ιδιαίτερα μεγάλη  χαρά μας προξένησε η επιστολή που μας στάλθηκε ηλεκτρονικά από τον π.Σίλα ο οποίος εργάζεται ιεραποστολικά στην Κοστα –Ρίκα σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.
Στην επιστολή αυτή ο π.Σίλας μας ενημερώνει για την πορεία του ιεραποστολικού έργου καθώς και τα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
Συγκεκριμένα μας πληροφορεί ότι τα μέλη  της  ορθόδοξης  κοινότητας αυξάνονται.
Ήδη το περασμένο Πάσχα βαπτίσθηκε Ορθόδοξη μία Κοσταρικανή ,που ονομάστηκε Αναστασία .Αυτή στις 7 Μαίου παντρεύτηκε Ορθόδοξο Έλληνα ,που διαμένει μόνιμα στην Κόστα Ρίκα.
Ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε είναι η πώληση ενός σχολείου για παιδιά με προβλήματα .Η πώληση γίνεται επειδή τα έξοδα λειτουργίας του σχολείου δεν καλύπτονται πλέον ούτε από το κράτος πλέον ούτε από κάποιον άλλο φορέα.
Το σχολείο αυτό,επισκεπτόταν τακτικά ο π.Σίλας και οι συνεργάτες ,προσπαθώντας να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως την κατάσταση.
Συγκεκριμένα για το πρόβλημα αυτό  ο π.Σίλας μας γράφει τα εξής.
«.. εδώ υπάρχει ένα σχολείο που πωλείται. Στο σχολείο αυτό  οι δάσκαλοι έχουν  6 μήνες και δεν πληρώθηκαν αλλά επειδή βοηθανε κάποια παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα δεν σταματανε το έργο τους συνεχίζουν να τα βοηθανε αλλά έβαλαν αυτό το σχολείο προς πώληση γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό να ήταν αν αναρτούσατε στην σελίδα «μας» αν μπορούν να «υιοθετήσουν» τα παιδιά αυτά με τον να στέλλουν κάποια χρήματα για το κάθε παιδί. Δεν ξέρω ακριβώς πως γίνεται αυτή η διαδικασία Παρακαλώ αν μπορείτε να με ενημερώσετε θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα…».

Για το παραπάνω θέμα θα επανέλθουμε αφού ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τον π.Σίλα.
Προς το παρόν υπενθυμίζουμε ότι το ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο στην Κόστα Ρίκα έχει πολλά προβλήματα και χρειάζεται οπωσδήποτε την βοήθειά μας.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω λογαριασμό . 
 Προσφορές : Στην Κύπρο και στην Ελλάδα
Αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Κύπρου: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N
Contribution, Donatios : in Cyprus and Greece
Number of account in the Bank of Cyprus: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N


-------------------------------------------

Especially great joy gave us the letter we received electronically from the Father Silas missionary who works in Costa Rica in very difficult and dangerous conditions.
In this letter Father Silas tells us about the progress of missionary work and the recent problems encountered.
Specifically informs us that members of the Orthodox community grow.
Already last christened on the Orthodox Easter a Costa Rican, named Anastasia. This married on May 7, Orthodox Greek, who resides in Costa Rica.
A major problem encountered is selling a school for children with problems. The sale is because the operating costs of school are no longer covered by either the state any longer than another player.
This school visited regularly Father Silas and colleagues, trying in different ways to help the situation.
Specially for this problem Father Silas writes the following:
".. Here is a school that is sold. In this school teachers are not paid since 6 months, but because they help some children with particular problems do not stop their work and they continue to help them but  this school is  for sale because they can’t afford the coming out costs.
I do not know how feasible would be if submit  "our" web page  if people can "adopt" these children ,such as  send some money for each child and can help them . I do not know exactly how this process works but if you please let me know I will appreciate it.... "
To the above issue will return after request more information from Father Silas.
For now remember that the Orthodox missionary team in Costa Rica has many problems and definitely need our help.
Those wishing to help can deposit their donations in the following account.
Orthodox Pastoral Actions
Contribution, Donations: in Cyprus and Greece
Number of account in the Bank of Cyprus: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500

SWIFT: BCYPCY2N.

-----------------------------------------------------------------------------

Gran alegría nos dio la carta que hemos recibido vía electrónica del  misionero Padre Silas, que trabaja en Costa Rica en condiciones muy difíciles y peligrosas.
En esta carta, el padre Silas nos dice acerca de los avances de la labor que realiza en esta misión y los recientes problemas encontrados.  Nos informa de que los miembros de l
comunidad ortodoxa ha crecido.
La ultima fiel bautizada en la Pascua ortodoxa costarricense ha sido Anastasia. La cual  se casó el 7 de mayo, en  la religión ortodoxa griega, que reside en Costa Rica.
Un problema importante es la venta de una escuela para niños pobres y con problemas. La venta se debe a que los costos operativos de la escuela ya no están cubiertos por el estado por más tiempo. Esta escuela visitada con regularidad por el padre Silas y sus colegas, tratando de diferentes maneras ayudar a resolver  la situación.
Especialmente para este problema el Padre Silas escribe lo siguiente:
".. Esta es una escuela que se vende. En esta escuela los maestros no se les paga desde hace 6 meses, pero ya que ayudan a algunos niños con problemas especiales no dejan su trabajo y siguen haciendolo, pero esta escuela está a la venta, ya que no pueden pagar los costos operativos de la misma.
No sé qué tan factible sería presentar en "nuestra" página web a la gente que puedan "adoptar" a estos niños, tales como enviar algo de dinero para cada niño para ayudarles. No sé exactamente cómo funciona este proceso, pero si usted lo sabe por favor hágamelo saber y  se lo agradecerán.... "
Para la situación presentada anteriormente presentaremos mas informacion después de recibir mas información del padre Silas.
Por ahora, recuerde que el equipo misionero ortodoxo en Costa Rica tiene muchos problemas y, definitivamente, necesitan de nuestra ayuda. Aquellos que deseen ayudar pueden depositar sus donaciones en la cuenta siguiente:
Acciones pastorales ortodoxas
Contribución, las donaciones: en Chipre y Grecia
Número de cuenta en el Banco de Chipre: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N


Αναγνώστες