Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Μία επιστολή από την Costa-Rikavisit tracker

Ιδιαίτερα μεγάλη  χαρά μας προξένησε η επιστολή που μας στάλθηκε ηλεκτρονικά από τον π.Σίλα ο οποίος εργάζεται ιεραποστολικά στην Κοστα –Ρίκα σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.
Στην επιστολή αυτή ο π.Σίλας μας ενημερώνει για την πορεία του ιεραποστολικού έργου καθώς και τα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
Συγκεκριμένα μας πληροφορεί ότι τα μέλη  της  ορθόδοξης  κοινότητας αυξάνονται.
Ήδη το περασμένο Πάσχα βαπτίσθηκε Ορθόδοξη μία Κοσταρικανή ,που ονομάστηκε Αναστασία .Αυτή στις 7 Μαίου παντρεύτηκε Ορθόδοξο Έλληνα ,που διαμένει μόνιμα στην Κόστα Ρίκα.
Ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε είναι η πώληση ενός σχολείου για παιδιά με προβλήματα .Η πώληση γίνεται επειδή τα έξοδα λειτουργίας του σχολείου δεν καλύπτονται πλέον ούτε από το κράτος πλέον ούτε από κάποιον άλλο φορέα.
Το σχολείο αυτό,επισκεπτόταν τακτικά ο π.Σίλας και οι συνεργάτες ,προσπαθώντας να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως την κατάσταση.
Συγκεκριμένα για το πρόβλημα αυτό  ο π.Σίλας μας γράφει τα εξής.
«.. εδώ υπάρχει ένα σχολείο που πωλείται. Στο σχολείο αυτό  οι δάσκαλοι έχουν  6 μήνες και δεν πληρώθηκαν αλλά επειδή βοηθανε κάποια παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα δεν σταματανε το έργο τους συνεχίζουν να τα βοηθανε αλλά έβαλαν αυτό το σχολείο προς πώληση γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό να ήταν αν αναρτούσατε στην σελίδα «μας» αν μπορούν να «υιοθετήσουν» τα παιδιά αυτά με τον να στέλλουν κάποια χρήματα για το κάθε παιδί. Δεν ξέρω ακριβώς πως γίνεται αυτή η διαδικασία Παρακαλώ αν μπορείτε να με ενημερώσετε θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα…».

Για το παραπάνω θέμα θα επανέλθουμε αφού ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τον π.Σίλα.
Προς το παρόν υπενθυμίζουμε ότι το ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο στην Κόστα Ρίκα έχει πολλά προβλήματα και χρειάζεται οπωσδήποτε την βοήθειά μας.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω λογαριασμό . 
 Προσφορές : Στην Κύπρο και στην Ελλάδα
Αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Κύπρου: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N
Contribution, Donatios : in Cyprus and Greece
Number of account in the Bank of Cyprus: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N


-------------------------------------------

Especially great joy gave us the letter we received electronically from the Father Silas missionary who works in Costa Rica in very difficult and dangerous conditions.
In this letter Father Silas tells us about the progress of missionary work and the recent problems encountered.
Specifically informs us that members of the Orthodox community grow.
Already last christened on the Orthodox Easter a Costa Rican, named Anastasia. This married on May 7, Orthodox Greek, who resides in Costa Rica.
A major problem encountered is selling a school for children with problems. The sale is because the operating costs of school are no longer covered by either the state any longer than another player.
This school visited regularly Father Silas and colleagues, trying in different ways to help the situation.
Specially for this problem Father Silas writes the following:
".. Here is a school that is sold. In this school teachers are not paid since 6 months, but because they help some children with particular problems do not stop their work and they continue to help them but  this school is  for sale because they can’t afford the coming out costs.
I do not know how feasible would be if submit  "our" web page  if people can "adopt" these children ,such as  send some money for each child and can help them . I do not know exactly how this process works but if you please let me know I will appreciate it.... "
To the above issue will return after request more information from Father Silas.
For now remember that the Orthodox missionary team in Costa Rica has many problems and definitely need our help.
Those wishing to help can deposit their donations in the following account.
Orthodox Pastoral Actions
Contribution, Donations: in Cyprus and Greece
Number of account in the Bank of Cyprus: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500

SWIFT: BCYPCY2N.

-----------------------------------------------------------------------------

Gran alegría nos dio la carta que hemos recibido vía electrónica del  misionero Padre Silas, que trabaja en Costa Rica en condiciones muy difíciles y peligrosas.
En esta carta, el padre Silas nos dice acerca de los avances de la labor que realiza en esta misión y los recientes problemas encontrados.  Nos informa de que los miembros de l
comunidad ortodoxa ha crecido.
La ultima fiel bautizada en la Pascua ortodoxa costarricense ha sido Anastasia. La cual  se casó el 7 de mayo, en  la religión ortodoxa griega, que reside en Costa Rica.
Un problema importante es la venta de una escuela para niños pobres y con problemas. La venta se debe a que los costos operativos de la escuela ya no están cubiertos por el estado por más tiempo. Esta escuela visitada con regularidad por el padre Silas y sus colegas, tratando de diferentes maneras ayudar a resolver  la situación.
Especialmente para este problema el Padre Silas escribe lo siguiente:
".. Esta es una escuela que se vende. En esta escuela los maestros no se les paga desde hace 6 meses, pero ya que ayudan a algunos niños con problemas especiales no dejan su trabajo y siguen haciendolo, pero esta escuela está a la venta, ya que no pueden pagar los costos operativos de la misma.
No sé qué tan factible sería presentar en "nuestra" página web a la gente que puedan "adoptar" a estos niños, tales como enviar algo de dinero para cada niño para ayudarles. No sé exactamente cómo funciona este proceso, pero si usted lo sabe por favor hágamelo saber y  se lo agradecerán.... "
Para la situación presentada anteriormente presentaremos mas informacion después de recibir mas información del padre Silas.
Por ahora, recuerde que el equipo misionero ortodoxo en Costa Rica tiene muchos problemas y, definitivamente, necesitan de nuestra ayuda. Aquellos que deseen ayudar pueden depositar sus donaciones en la cuenta siguiente:
Acciones pastorales ortodoxas
Contribución, las donaciones: en Chipre y Grecia
Número de cuenta en el Banco de Chipre: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N


Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

HOW CAN WE HELP THE MISSION IN COSTA RICA !!!- CÓMO PODEMOS AYUDAR A LA MISIÓN EN COSTA RICAvisit tracker
There is great need to purchase a building for the religious needs of the first Christians Orthodox in Costa Rica where the liturgical celebrations are committed in houses and garages. 
WE CALL ALL ORTHODOXOX CHRISTIANS IN GREECECYPRUS, and homogeneity of AMERICA to support the missionary work of Father Silas in Costa Rica.
God bless him and we wish to sent many people to support with prays and financially the work of Orthodox Mission in Costa Rica & Generally in Central America.

Orthodox Pastoral Actions
Contributions, Donations in Cyprus & in Greece:
Account Number in the Bank of Cyprus: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500    
SWIFT: BCYPCY2NHay una gran necesidad de comprar un edificio para las necesidades religiosas de los primeros Cristianos ortodoxos en Costa Rica, donde las celebraciones litúrgicas se cometen en casas y garajes.
HACEMOS UN LLAMADO A TODOS LOS CRISTIANOS ORTHODOXOS en Grecia, Chipre, y la homogeneidad de América para apoyar la obra misionera del Padre Silas en Costa Rica.
Dios le bendiga y le deseamos enviado a muchas personas a apoyar con oraciones y financieramente el trabajo de Misión Ortodoxa de Costa Rica y en general en América Central.

Ortodoxa acciones pastorales
Contribuciones, donaciones en Chipre y en Grecia: 
Número de cuenta en el Banco de Chipre: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500    
SWIFT: BCYPCY2N


Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Pictures of Holy Friday and Holy Saturday in the Orthodox Community in Costa Rica.Imágenes del Viernes Santo y Sábado Santo en la comunidad ortodoxa en Costa Rica. .visit tracker
Viernes, 13 de mayo 2011 
Imágenes del Viernes Santo y Sábado Santo en la comunidad ortodoxa en Costa Rica. . Baptiste de un nuevo neófito en el cristianismo ortodoxo
Publicamos las fotos del Viernes Santo y Sábado Santo de 2011, la comunidad ortodoxa en Costa Rica en América Central
La comunidad ortodoxa no tiene iglesia, y toda la Semana Santa se celebró en el apartamento.
Viendo las fotos, encontrar fácilmente que todo el mundo que está ahí, minuto a minuto VIVEN el ritual de la Sagrada Pasión.
Un aspecto bendecido simple epitafio completo para el Señor Jesucristo, da el mensaje distintivo de alegría y la tristeza del Viernes Santo
Además, el bautismo de un costarricense, que se celebró el sábado fue la ocasión para una gran fiesta que comenzó alrededor de las 7 pm el Sábado Santo.
Esperamos que el Cristo Resucitado para dar fortalecer el padre Silas en su trabajo misionero difícil y en nuestro neófito hermanos ortodoxos, la vida nueva en Cristo.
La eterna luz de la Resurrección de guiar a otros a escribir la salvación de la Iglesia Ortodoxa en la lejana Costa Rica.


Μεγάλο Σάββατο.
Εικόνες από την Βάπτιση 
Friday, May 13 2011
Pictures of Holy Friday and Holy Saturday in the Orthodox Community in Costa Rica. .Baptise of a new Orthodox neophyte in Christianity.
We publish photos of the Good Friday and Easter Saturday 2011, the Orthodox community in Costa Rica in Central America. 
The Orthodox community has no church there, and all the Holy Week took place in an apartment.
Seeing the photos, easily find that everyone who is there, THEY LIVE minute by minute the ritual of Holy Passion. One blessed simple epitaph full respect for the Lord Jesus Christ, gives the distinct message of joy and sadness of Good Friday.
 Also, the baptism of a Costa Rican, held the Saturday was the occasion for such a large festival that started around 7 pm on Holy Saturday.
We hope that the Risen Christ to give strengthen to Father Silas in his difficult missionary work and to our neophyte Orthodox brothers, the new life in Christ.
The everlasting Light of the Resurrection to lead others to salvation pen of the Orthodox Church in distant Costa Rica.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Η Ορθοδοξία στην Κόστα Ρίκα-Η μεταστροφή του ιεραποστόλου Σίλαvisit trackerΓεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόστα Ρίκα και βαπτίστηκε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Άνθρωπος των γραμμάτων, έλαβε τέσσερα πανεπιστημιακά πτυχία : της Θεολογίας, της φιλοσοφίας, του αρχιτέκτονος, και του πολιτικού μηχανικού. Μορφωμένος και πολυμαθής όπως ήταν, τον έστειλαν οι ρωμαιοκαθολικοί στη Ρώμη για να ολοκληρώσει τις θεολογικές του σπουδές του προκειμένου να επανέλθει στην Κόστα Ρίκα και να αναλάβει σημαντική θέση στο ακαδημαϊκό χώρο της εκκλησίας του.
Να όμως που άλλα ο Θεός κελεύει. Μέσα στην αναζήτηση της αλήθειας και την μελέτη του, άρχισε να γνωρίζει καλύτερα τα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Ανατολής. Τον απασχολούσε πολύ η προσωπική του επαφή με τον Θεό. Τον ενδιέφερε να γνωρίσει καλύτερα τον τρόπο ζωής και γνωριμίας με το Θείον. Στην Χριστιανική Δύση του έλλειπε αυτή η εμπειρία. Κάπου σε ένα από τα κείμενα, διάβασε για την προσευχή της καρδιάς : «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Και άρχισε να την χρησιμοποιεί αμέσως στις προσευχές του. Όπως ομολογεί ο ίδιος, η προσευχή αυτή τον γέμιζε. Αισθανόταν ότι ουδέποτε άλλοτε στη ζωή του ησθάνθη. Έσπευσε στον πνευματικό του, ρωμαιοκαθολικό ιερέα, και του ενεπιστεύθει αυτή την εμπειρία. Με χαρά του ανέφερε ότι με την προσευχή αυτή ένιωθε πιο κοντά στο Θεό. Να όμως που άλλα πρέσβευε ο ρωμαιοκαθολικός πνευματικός του. Αντί να τον ενθαρρύνει, προσπάθησε να τον αποθαρρύνει. «Δεν χρειάζεσαι αυτού του είδους τις προσευχές. Ήλθες στην Ρώμη να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου». Ούτε λίγο ούτε πολύ του συνέστησε να επιδοθεί στα μαθήματά του και να μην ασχολείται με θέματα που δε θα τον βοηθήσουν στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Ο τότε ρωμαιοκαθολικός μοναχός όμως, με το όνομα Γουάν Ραμόν, ήθελε να ζήσει μια πιο πνευματικότερη ζωή. Όσο περνούσε ο καιρός δεν αναπαύονταν με το δρόμο που είχε διαλέξει. Ζητούσε να γνωρίσει τον μοναχισμό της Ανατολής. Όσο μελετούσε τους Πατέρες της Ανατολής, όσο προσευχόταν με την προσευχή της καρδιάς, άλλο τόσο δεν αναπαύονταν με τη ζωή που είχε μπροστά του. Ήταν τυχερός. Τον είχε διαλέξει η ρωμαιοκαθολική εκκλησιά να σπουδάσει στο κέντρο της εκκλησίας του, στην Ρώμη. Πόσοι δεν θα τον ζήλευαν! Ποιος είναι εκείνος που δε θα ήθελε την ευκαιρία να σπουδάσει στην Ρώμη;
Ο μοναχός αυτός όμως δεν αναπαύονταν. Ανικανοποίητος από την ζωή που ζούσε, άρχισε να αναζητά ολοένα και περισσότερο την Ορθόδοξη Ανατολή. Και έτσι μια μέρα, αποφασισμένος να γνωρίσει καλύτερα τον Θεό, και πιστεύοντας ότι τούτο θα επιτυγχάνετο μόνο μέσα στην Ορθοδοξία, κυριολεκτικά τα «παράτησε» και γύρισε στην Κόστα Ρίκα. Εκεί άρχισε να ψάχνει μέσα στις βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο ότι μπορούσε να βρει για την Εκκλησία μας. Τελικά έμαθε πως στην κεντρική Αμερική το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε νέα Ι. Μητρόπολη. Ψάχνοντας βρήκε το τηλέφωνο της Μητροπόλεως και ζήτησε να μιλήσει στον Μητροπολίτη. Δια τηλεφώνου του ανέφερε εν ολίγοις την αγωνία του και την επιθυμία του να γνωρίσει την Ορθοδοξία. Όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις ο Μητροπολίτης τον παρακάλεσε να έρθει στο Μεξικό για να τον γνωρίσει. Ο Μητροπολίτης ήθελε να τον γνωρίσει για να μάθει κατά πόσο ήταν σοβαρός άνθρωπος και κατά πόσο ήταν ειλικρινής στα όσα του ανάφερε. Για μερικούς μήνες ο Μητροπολίτης δεν είχε νέα. Νόμιζε πως δεν ήταν σοβαρός. Τον είχε σχεδόν ξεχάσει. Αλλά μια μέρα ο Σίλας τηλεφώνησε στον Μητροπολίτη και τον ρώτησε πότε θα μπορούσε να τον επισκεφτεί, και όρισαν ημερομηνία.
Όταν έφθασε, είχε μαζί του μία βαλίτσα. 
Τον ρώτησε ο Μητροπολίτης : 
-«Πόσο καιρό θα μπορέσεις να μείνεις κοντά μας;» 
Και του απάντησε : 
-«Σεβασμιότατε εγώ παραιτήθηκα από υην δουλεία μου, αποχαιρέτησα τους γονείς μου και τους φίλους μου, και ήλθα να θέσω τον εαυτό μου και τον μέλλον μου στα χέρια και στην κρίση σας. Δεν φεύγω!», μου είπε. 
Να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν από πλούσια οικογένεια. Παρά την μόρφωσή του και τα πτυχία του, ο μισθός του στην Κόστα Ρίκα ήταν πενιχρός. Όπως εξήγησε στον Σεβασμιότατο κατόπιν, άργησε να του τηλεφωνήσει, διότι έπρεπε να ταχτοποιήσει ορισμένα χρέη και να συλλέξει το χρηματικό ποσό που του ήταν απαραίτητο για να ταξιδέψει από την Κόστα Ρίκα στο Μεξικό. Και εφόσον δεν είχε τα χρήματα να έλθει αεροπορικώς, ταξίδεψε με λεωφορείο. Χρειάστηκε τέσσερις μέρες να έρθει από την πόλη του στο Μεξικό.
Όσο περνούσε ο καιρός, αντιλήφθη ότι είχα μπροστά μου ένα διαμάντι (λέει ο Δεσπότης). 
Ένα άνθρωπο με βαθιά πίστη και αφοσίωση και στο Θεό. Ο ίδιος μου ζήτησε να γίνει άγαμος κληρικός και, εφόσον ετοιμαστεί καταλλήλως, να τον στείλω πίσω στην χώρα του για να εργασθεί ιεραποστολικός προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους θέλουν να γνωρίσουν την ορθοδοξία. Όπως, λοιπόν, και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο Δεσπότης αποφάσισε να τον στείλει στην Ελλάδα για να βιώσει σε ένα μοναστήρι τν Ορθόδοξη πνευματικότητα και να ετοιμασθεί κατάλληλα για τον δρόμο που επιθυμούσε. Και ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Εκάρει μοναχός στο Άγιον Όρος λαβών το όνομα Σίλας και ύστερα χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης.
Το συγκινητικότερο όμως όλων είναι αυτό : Μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα, ζήτησα να μου δώσει των πανεπιστημιακών πτυχίων του. «Δεν τα έχω. Τα έσκισα», μου είπε.
 «Δεν τα χρειάζομαι. Εγώ άλλο δρόμο διάλεξα και το μόνο που με απασχολεί είναι η κατά Θεόν γνώση. Όλα τα άλλα είναι μάταια». Εδώ ταιριάζει το ρητό : « Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, Κύριε».
Επέστρεψε στην χώρα του, με την ελπίδα ότι θα τον βοηθήσουμε για την ανέργεσή της πρώτης Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κόστα Ρίκα. Ο νέος αυτός Ιεραπόστολος και η καινούργια αυτή ιεραποστολή χρειάζονται την βοήθειά μας.

Από το ορθόδοξο ιεραποστολικό περιοδικό : "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" (Τεύχος Β΄Τρίμηνο 2008) 

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Εικόνες από την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο από την Ορθόδοξη Κοινότητα στην Κόστα-Ρίκα.Βάπτιση νέας Κατηχούμενης.visit tracker

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο 2011  ,από την Ορθόδοξη κοινότητα της Κόστα-Ρίκα στην Κεντρική Αμερική.
Η Ορθόδοξη κοινότητα εκεί  δεν διαθέτει ναό και  όλες οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος  πραγματοποιήθηκαν σε ένα διαμέρισμα. 
Βλέποντάς τις φωτογραφίες ,εύκολα διαπιστώνουμε ότι  ολοι όσοι ειναι εκεί ζουνε λεπτό προς λεπτό την μυσταγωγία των Αγίων Παθών.Ένας λιτος επιτάφιος γεμάτος Σεβασμο προς τον Κύριο Ιησου Χριστό,δίνει το ξεχωριστό μήνυμα της Χαρμολύπης της Μεγάλης Παρασκευής.
 Επίσης η βάφτιση μιας Κοσταρικανης ,που έγινε το Μεγάλο Σάββατο  ήταν για αυτούς αφορμή  μιας μεγάλης  γιορτής  που άρχισε   γύρω στις 7 το βράδυ του Μεγάλου Σαββατου .
Ευχόμαστε ο Αναστημένος Χριστός να ενισχύει  και τον π.Σίλα στο δύσκολο  ιεραποστολικό του έργο και  τους νεοφώτιστους Ορθόδοξους αδελφούς μας ,στην νέα εν Χριστώ Ζωή.
Το Ανέσπερο φώς της Αναστάσεως  δε , να οδηγήσει  και άλλα πρόσωπα στην σωτήρια μάνδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην μακρινή Κόστα-Ρίκα.
Εικόνες από την Μεγάλη Παρασκευή.

Μεγάλο Σάββατο.
Εικόνες από την Βάπτιση 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αγορά κτιρίου για τις λατρευτικές ανάγκες των πρώτων Ορθοδόξων Χριστιανών στη Κόστα Ρίκα, όπου οι ιερές ακολουθίες τελούνται σε σπίτια και γκαράζ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ σε ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ της ΑΜΕΡΙΚΗΣ να στηρίζουν το ιεραποστολικό έργο  του π. Σίλα στη Κόστα Ρίκα.
Ο Θεός να τον ευλογήσει και να στείλει πολλούς ανθρώπους που θα στηρίξουν προσευχητικά και οικονομικά το έργο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στη Κόστα Ρίκα και στις άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. 

Προσφορές : Στην Κύπρο και στην Ελλάδα
Αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Κύπρου: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N
Contribution, Donatios : in Cyprus and Greece
Number of account in the Bank of Cyprus: 0560-01-002215-00
IBAN: CY91 0020 0560 0000 0001 0022 1500
SWIFT: BCYPCY2N

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Μένω έκπληκτος για το θαύμα.Απορώ όμως για την περίεργη σιωπή.visit tracker

ΜΕΝΩ ΕΚΠΛΗΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ! ΑΠΟΡΩ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΙΩΠΗ.


Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========

Δοξάζω το Αγιο Θεό για το μεγάλο θαύμα που συντελείται στη Λατινική Αμερική και το οποίο λειτουργεί ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει ο Κύριος στην παραβολή της ζύμης και του κόκκου της σινάπεως.

Την ώρα που εμείς ασχολούμαστε με τα καμώματα των Οικουμενιστών, που δεν χάνουν ώρα και στιγμή να επιδείξουν το συγκρητιστικό τους φρόνημα, την ώρα που παρακολουθούμε με αηδία τους Νεοβαρλααμίτες, με επικεφαλής τον ανεκδιήγητο π. Βασίλειο Θερμό, να πολυβολούν την ορθόδοξη λατρεία, την ώρα που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συνωμοτεί με τους άθεους κρατούντες και την κλίκα του Γιαγκάτζογλου για να απο-ορθοδοξοποιήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, την ίδια ώρα ένα τεράστιο σε έκταση ιεραποστολικό έργο παίρνει σάρκα και οστά στη Λατινική Αμερική που δεν μπορούσαμε ούτε να το υποψιαστούμε μέχρι πριν λίγο καιρό.

Οταν ο Πατριάρχης μας επεσκέφθηκε πριν λίγα χρόνια την Κούβα βρήκε 4 Ορθόδοξους Κουβανούς. Και τώρα; Υπάρχουν περισσότερες από χίλιες ορθόδοξες οικογένειες και ο αριθμός τους αυξάνει καθημερινά.!!!

Οσο για τη Γουατεμάλα το θαύμα υπερβαίνει τη δυνατότητα να το πιστέψουμε. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι προσήλθαν στην Ορθοδοξία.!!!

Εκείνο που δεν κατανοώ δεν είναι η δεδομένη αδυναμία μας να αντιληφθούμε το μυστήριο της σωτηρίας που κατεργάζεται η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι αυτονόητο ότι υπάρχει και εμείς είναι αυτονόητο ότι είμαστε εντελώς ανίκανοι να το συλλάβουμε.

Αδυνατώ εντελώς να αντιληφθώ γιατί το θέμα δεν το πήραμε όλοι ζεστά αφ’ ότου πρωτοδημοσιεύθηκε. Χρειάζονται κλιμάκια ιεραποστόλων, ιερέων, βιβλίων, εκκλησιαστικών ειδών, κτλ. να αποσταλούν αμέσως για να καρποφορήσει ένα τόσο τεράστιο έργο.

Τι κάνουμε; Απλά ακούμε τα απίστευτα νέα; Δεν έπρεπε να έχει συγκλονισθεί το ορθόδοξο σύμπαν και να προστρέξει στις ανάγκες της νεόφυτης Εκκλησίας;

Ας ελπίσουμε οι ιεραποστολικοί σύνδεσμοι, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η Εκκλησία της Ελλάδος και όποιοι άλλοι καλοί πατέρες και αδελφοί βοηθούν το έργο της ιεραποστολής να σπεύσουν και να βοηθήσουν με κάθε μέσο.

Ολοι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά ας μας δοθεί κάποια πληρέστερη πληροφόρηση - παρακαλούμε θερμά - όλους του αρμοδίους.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχόλιο του “Ορθοδόξου τύπου” που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.
*****
ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ
=====
Αληθώς, μία καταπληκτική εἴδησις τήν ὁποίαν διηγεῖται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, καί τήν ὁποίαν δημοσιεύει τό περιοδικόν τῶν Κατηχητικῶν Καλαμάτας «Κιβωτός», τ. 31:
«Θυμᾶμαι πρίν ἕξι χρόνια, ὅταν ἐπισκέφθηκε τήν Κούβα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας, γιά νά τελέσει τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπῆρχαν μόνο τέσσερις Κουβανοί Ὀρθόδοξοι. Καί τώρα πάνω ἀπό χίλιες οἰκογένειες ἔχουν βαπτιστεῖ καί ἀσπαστεῖ τήν Ὀρθοδοξία. Καί κάθε μέρα προσέρχονται ἄλλοι...
Πράγματι, μᾶς ἀνήκει ἡ Κούβα. Μᾶς ἀνήκει ἡ Ἀϊτή, τό Μεξικό, ἡ Κόστα Ρίκα, ὁ Ἅγιος Δομήνικος καί ἡ Κολομβία. Καί τώρα, ὤ τοῦ θαύματος, ἡ Γουατεμάλα. Ὅπως στά χρόνια τῶν διωγμῶν, ἔτσι καί ἐδῶ σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καί Νοτίου Ἀμερικῆς, ἀναρίθμητες ὁμάδες ἀνθρώπων ἐγκαταλείπουν τήν Καθολική Ἐκκλησία, περιμένοντας γιά δεκαετίες τό ἀγκάλιασμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Μία τέτοια μεγάλη ὁμάδα στήν Γουατεμάλα, πρίν μερικούς μῆνες, κτύπησαν τήν θύρα τῆς Μητρόπολής μας, ζητώντας νά τούς δεχθοῦμε στούς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας. Δέν τούς ἤξερα. Δέν γνώριζα κἄν ὅτι ὑπῆρχαν. Αὐτοί ὅμως πρίν ἀπό εἴκοσι χρόνια εἶχαν ἱδρύσει μιά δική τους ἀντικανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, χωρίς νά γνωρίζουν τί σημαίνει αὐτό. Ἤξεραν ὅμως ὅτι ἡ δική μας Ἐκκλησία ἔχει τήν ἀληθινή πίστη καί ὅτι τούς ἐκφράζει ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία καί ὁ τρόπος ζωῆς της.
Μετά λοιπόν ἀπό εἴκοσι χρόνια, ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου. Ψάχνοντας ἔμαθαν πώς στό Μεξικό ὑπάρχει ὁ κανονικός Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μέ βρῆκαν καί κτύπησαν τήν πόρτα γιά νά τούς δεχθῶ. Ἔστειλα δύο ἱερεῖς γιά νά διαπιστώσουν ποιοί εἶναι καί ἐάν ἡ ἐπιθυμία τους εἶναι σοβαρή.
Ἐξεπλάγην! Ἐπρόκειτο γιά μία ὁμάδα μέ περισσότερους ἀπό 500.000 ἀνθρώπους, μέ 338 ἐκκλησίες καί παρεκκλήσια, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι εἶναι ἰθαγενεῖς τῆς Γουατεμάλας καί μάλιστα τῆς ἀρχαίας φυλῆς τῶν Μάγια. Ἔκανα τόν σταυρό μου καί εὐχαρίστησα τήν Παναγία γιʼ αὐτό τό θαῦμα. Τώρα καταλαβαίνω πλήρως τί ἐννοοῦσε ὁ μέγας βυζαντινολόγος καί ἱστορικός Στῆβεν Ράνσιμαν, ὅταν ἔγραφε ὅτι “ἡ τρίτη χιλιετηρίδα ἀνήκει στήν Ὀρθοδοξία”».
Νά εὐχαριστήσωμεν καί ἡμεῖς τόν Κύριον καί τήν Παναγίαν μας διά τήν, ἀληθῶς, καταπληκτικήν καί εὐχάριστον αὐτήν εἴδησιν διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί τούς Ὀρθοδόξους.
ΠΗΓΗ:
“Ορθόδοξος Τύπος”

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου